ความหมายของคอมพิวเตอร์

Advertisement


ความหมายของคอมพิวเตอร์            

ความหมายของคอมพิวเตอร์            

ปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทอย่างมากสำหรับการใช้ชีวิตประวันของคนเรา คอมพิวเตอร์นั้นช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราเป็นอย่างมาก อาทิเช่น การทำงานในออฟฟิศ ที่จำเป็นจะต้องใช้ คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน ส่งงานให้กับเจ้านาย นักเรียนนักศึกษาก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ค้นคว้าหาความรู้ ทำงานส่งอาจารย์ เป็นต้น  แต่ถามว่าเราทราบกันจริง ๆ หรือไม่ ว่าความหมายที่แท้จริงของคอมพิวเตอร์นั้นคืออะไร

คอมพิวเตอร์หมายถึง  “คอมพิวเตอร์” มาจากภาษาลาติน  ที่มาจากคำว่า  Computare หรือในภาษาไทยว่า คณิตกรณ์ ซึ่งแปลว่าการนับและการคำนวณ แต่ความหมายโดยรวม ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่ง หรือการคำนวณ ที่มีคำสั่งซับซ้อนเป็นล้าน ๆ คำสั่ง โดยวิธีการคณิตศาสตร์นั่นเอง

ตามหลักพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ ความหมายของคอมพิวเตอร์ ไว้ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ  ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์”

คอมพิวเตอร์ นั้น จัดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยมนุษย์ และเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์  ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลตลอดจนรับคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำการคำนวณที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน การแสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์มากขึ้น อำนวยความสะดวกหลายๆ ด้าน เช่น การคิดคำนวณ เกี่ยวกับตัวดำเนินการทาง ตรรกศาสตร์ และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และส่วนควบคุมที่ใช้เปลี่ยนแปลงลำดับของตัวดำเนินการโดยยึดสารสนเทศที่ถูกต้อง เก็บไว้เป็นหลัก อุปกรณ์เหล่านี้จะยอมให้นำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอก และส่งผลจากการคำนวณตัวดำเนินการออกไป การจดจำข้อมูลที่มีจำนวนมาก ๆ ทั้งตัวเลขและตัวอักษร มีโปรแกรมอำนวยความสะดวกมากมาย  มีความสามารถในการ คำนวณ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้  เช่น

คอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษาต่าง ๆ ได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งยังใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานอีกด้วย

คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ เช่น เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมี เครื่องมือการทดลองต่าง ๆ แม้กระทั้งการเดินทางของอวกาศๆ การถ่ายภาพพื้นผิวบนโลก

คอมพิวเตอร์กับด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ออกแบบโครงสร้างต่าง ๆ ตลอดจนคำนวณโครงสร้างช่วยในการวางแผนและควบคุมการสร้าง

คอมพิวเตอร์กับด้านการบริหารงานขององค์กร ต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน การตัดสินใจในการทำธุรกิจการลงทุน รวมไปถึงงานด้านเอกสารและงานพิมพ์ต่าง ๆ

คอมพิวเตอร์กับด้านการค้า คอมพิวเตอร์ได้มามีบทบาทการให้ใช้บริการการชำระค่าสินค้า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน และอื่น ๆ อีกมากมาย และสามารถทำการตัดยอดบัญชีกันได้ด้วยการทำงานของคอมพิวเตอร์นั่นเอง

คอมพิวเตอร์นั้นมีประโยชน์มากมาย ถ้าเราได้ทราบความหมายและการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้ว เราจะสามารนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ด้านการทำงานต่างๆ ได้อีกมากมายเลยค่ะ

คอมพิวเตอร์

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Advertisement


แนะนำ :)